Individuellt alternativ (IM-punkten)

Individuellt alternativ passar dig som har en AST-diagnos och som inte är behörig till ett nationellt program eller programinriktat val och som är intresserad av en framtid på yrkesintroduktion, ett yrkesförberedande program, ett högskoleförberedande program eller för dig som kanske just nu inte ser en given studieväg framför dig.

Innan du börjar dina studier på IM-punkten träffar vi dig för ett kartläggande samtal för att på bästa sätt kunna planera din skolstart. När du startar hos oss skapar du och din mentor tillsammans din individuella studieplan och ditt individuella skolschema utifrån ditt nuläge. Det är dina behov, förutsättningar och målsättningar som styr. Din individuella studieplan följer sedan du och din mentor upp under hela din studietid. På IM-Punkten studerar du under ett eller flera läsår, även det utifrån dina behov och målsättning.

Trygghet, välmående och känd struktur är nyckelord för att du skall lyckas med dina studier. Dina skoldagar planeras med god framförhållning och undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt. Som elev på IM-Punkten träffar du få trygga och kända lärare med lång erfarenheter av att undervisa dig med en AST-diagnos.

Undervisning sker i en IM-punktens egna anpassade lokaler där du har en egen studieplats. Du studerar de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i från grundskolan. Vid sidan av ämnesundervisningen får du stöd i det sociala samspelet med andra samt stöd i att utforska nya miljöer. Du har också möjlighet att prova på att praktisera ute på en arbetsplats.

IM-Punkten passar dig som har AST-diagnos som:

  • Mår gott i en lugn studiemiljö med egen studieplats
  • Behöver god framförhållning, tydlig struktur och trygghet
  • Utvecklas bäst genom en undervisning utifrån dina egna behov och förutsättningar
  • Trivs med att möta några få väl kända undervisande lärare/annan personal
  • Önskar stöd i sociala kontakter med jämnåriga
  • Nyfiken på att delta i studiebesök/motivationshöjande insatser under skoltid

För att börja hos oss

Behörig till IM-Punkten är du om du avslutat grundskolan, har en AST-diagnos och inte är behörig till gymnasieskolans nationella program samt är bosatt i en av våra medlemskommuner. Även du som bor i annan kommun kan söka, men din ansökan behöver då godkännas av din hemkommun.

Så söker du

Individuellt alternativ IM-Punkten söker du på blanketten ovan. Ansökan kan du lämna in under hela läsåret men inför nytt läsår gäller 15 februari som riktmärke. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information eller mejla din fråga till oss.

Möjligt att läsa på IM-Punkten

Möjliga grundskoleämnen (0p)

Engelska
Matematik
Svenska
Svenska som andraspråk
Samhällskunskap
Religionskunskap
Geografi
Historia
Biologi
Bild
Idrott

Möjliga gymnasiekurser (0p)

Åk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100p
Matematik 1b100p
Service och bemötande 1100p
Idrott och hälsa 1100p

Andra insatser (0p)

Motivationshöjande insatser
Upplevelsebaserat lärande
Befrämja sociala färdigheter
Praktik

Applåder från tidigare elever

På IMpunkten fick jag bra hjälp och stöd med mina studier. Det gjorde det möjligt för mig att efter ett läsår söka SA-HA och komma in där.

Bobbo

Studerar nu på samhällsvetenskapliga programmet SA-HA

På IMpunkten trivdes jag bra. Där var det lugnt där. Det var också bra rutiner och en tydlig struktur. Jag fick också lära mig studieteknik. Jag nådde godkända betyg i de grundskoleämnen som jag saknade och kunde söka mig vidare till SA-HA.

Jesper

Studerar nu på samhällsvetenskapliga programmet SA-HA

Kontakta oss på skolan

Louise Guldbrandsson

Rektor

072-201 32 57

Kontakta via mejl

Susanne Jacobson

Programledare

0582-35 546

Kontakta via mejl

Pia Samskog Kenntoft

Studie- och yrkesvägledare

0582- 35 475

Kontakta via mejl

Möjliga vägar vidare efter IM-Punkten

Yrkesintroduktion

Möjligt att söka för dig som har ett intresse för ett yrkesförberedande program och som nått en nivå i svenska som andraspråk som motsvarar målen i åk 6/nivå 3-4 i bygga svenska. 

På Alléskolan erbjuds yrkesintroduktion mot: 

 – Bygg
 – Fordon
 – Försäljning
 – Restaurang
 – Vård

Programinriktat val

Möjligt att söka för dig som har godkända betyg i:

svenska/svenska som andraspråk, mate-matik eller engelska och minst fyra andra ämnen

eller

svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra 

Alléskolan erbjuder programinriktat val på: 

 – Barn och fritid
 – Bygg och anläggning
 – El och energi
 – Fordon och transport
 – Försäljning och service
 – Industritekniska
 – Restaurang och livsmedel
 – Vård och omsorg

Nationellt program

Möjligt att söka för dig som nått behörighet. 

Du är behörig att söka till ett yrkes-förberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt fem andra ämnen. 

Du är behörig att söka högskole-förberedande program när du nått godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt nio andra ämnen (vilka nio ämnen varierar beroende på program). 

Vuxenutbildning/Folkhögskola

Möjligt att söka för dig som närmar dig 20 år och därmed inte kan söka dig vidare till program inom gymnasieskolan. 

Inom vuxenutbildning/folkhögskola kan du läsa enstaka ämnen eller en hel yrkesutbildning. 

Ställ en fråga till programmet

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig.