Förslag, klagomål och beröm

Sydnärkes Utbildningsförbund vill ta del av synpunkter på våra ansvarsområden och verksamheter. Materialet är en viktig del i vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

 

Skollag (2010:800)

Enligt skollagen måste alla huvudmän för skola ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med nya skollagen är att stärka barns och elevers rättsäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas. I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade.
Läs skollagens kapitel 28

Offentlighetsprincipen

Tänk på att allt som skrivs till Sydnärkes Utbildningsförbund är allmän handling och att nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse. Det räcker alltså inte med att du begär att skrivelsen inte ska vara offentlig.

Lämna synpunkter anonymt

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter.