Likabehandling

Varför likabehandlingsarbete?

Undersökningar och forskning visar på att skoltrivsel är en viktig faktor för att klara skolan och ha en god hälsa. Skolan har därför ett ansvar att ha ett långsiktigt systematiskt arbete för att främja skoltrivsel och förebygga kränkningar och diskriminering.

– Ladda ner vår likabehandlingsplan

Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling innehåller en bakgrund och begreppsförklaring samt en beskrivning av hur Alléskolan arbetar för att främja och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. Den beskriver också våra rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt de åtgärder vi avser genomföra under läsåret 2018-19. Varje program ska sedan ta fram en handlingsplan för läsåret med främjande och förebyggande aktiviteter.

Ett systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete uppnås genom att

  • skapa en skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering
  • skapa mötesplatser mellan männsikor
  • skapa förståelse för olikheter
  • förbereda elever för arbetslivet
  • uppmuntra till ett normkritiskt förhållningssätt

Tema för det främjande arbetet – ”Kulturmöten”

Alléskolans likabehandlingsarbete ska präglas av en vilja att möta andra människor med öppenhet och nyfikenhet. Mötet mellan människor ska öka acceptansen och toleransen mellan olikheter, att öppna upp för nya lärdomar, att gå utanför sin komfortzon och våga utmana sina egna fördomar. Detta kan innebära att

  • öka utbytet mellan program, enheter och hus.
  • skapa en rörlighet i skolans fysiska miljö
  • öka förståelsen för de som tillhör en grupp som löper risk att diskrimineras
  • uttrycka sig via konst, litteratur, mat, musik eller liknande