Likabehandling

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbetet utgår från Alléskolans vision att skolans kännetecken är trygghet, tillit, delaktighet, tillgänglighet, integration och acceptans.

Likabehandlingsplan – Plan mot kränkande behandling Alléskolan 2023-24

Inledning
Likabehandlingsarbetet utgår från Alléskolans vision att skolans kännetecken är trygghet, tillit, delaktighet,
tillgänglighet, integration och acceptans. Alléskolans likabehandlingsarbete ska präglas av en vilja att möta
andra människor med öppenhet och nyfikenhet. Mötet mellan människor ska öka acceptansen och
toleransen mellan olikheter, att öppna upp för nya lärdomar.

Varför likabehandlingsarbete?
Undersökningar och forskning visar att skoltrivsel är en viktig faktor för att klara skolan och ha en god hälsa.
Skolan har därför ett ansvar att ha ett långsiktigt systematiskt arbete för att främja skoltrivsel och förebygga
kränkningar och diskriminering.
Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling innehåller en bakgrund och
begreppsförklaring samt en beskrivning av hur Alléskolan arbetar för att främja och förebygga
diskriminering och annan kränkande behandling. Den beskriver också våra rutiner för att upptäcka och
åtgärda kränkningar samt de åtgärder vi avser genomföra under läsåret 2023-24. Främjande och
förebyggande aktiviteter ska vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande samt
enhetsnivå.

Ett systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete uppnås genom att
− skapa en skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering
− skapa mötesplatser mellan människor
− skapa förståelse för olikheter
− förbereda elever för arbetslivet
− uppmuntra till ett normkritiskt förhållningssätt

Under läsåret 2023-24 kommer olika områden att uppmärksammas. Detta sker på olika vis genom
informationsinsatser, events eller liknande.