Likabehandling

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbetet utgår från Alléskolans vision att skolans kännetecken är trygghet, tillit, delaktighet, tillgänglighet, integration och acceptans.

Likabehandlingsplan – Plan mot kränkande behandling Alléskolan 2022-23

Varför likabehandlingsarbete?

Undersökningar och forskning visar på att skoltrivsel är en viktig faktor för att klara skolan och ha en god hälsa. Skolan har därför ett ansvar att ha ett långsiktigt systematiskt arbete för att främja skoltrivsel och förebygga kränkningar och diskriminering.

Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling innehåller en bakgrund och begreppsförklaring samt en beskrivning av hur Alléskolan arbetar för att främja och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. Den beskriver också våra rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt de åtgärder vi avser genomföra under läsåret 2022-23. Främjande och förebyggande aktiviteter ska vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande samt enhetsnivå.

Ett systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete uppnås genom att

  • skapa en skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering
  • skapa mötesplatser mellan människor
  • skapa förståelse för olikheter
  • förbereda elever för arbetslivet
  • uppmuntra till ett normkritiskt förhållningssätt

Under läsåret 2022-23 kommer olika områden att uppmärksammas. Detta sker på olika vis genom informationsinsatser, events eller liknande.