Likabehandling

Varför likabehandlingsarbete?

Undersökningar och forskning visar på att skoltrivsel är en viktig faktor för att klara skolan och ha en god hälsa. Skolan har därför ett ansvar att ha ett långsiktigt systematiskt arbete för att främja skoltrivsel och förebygga kränkningar och diskriminering.

– Läs vår likabehandlingsplan

Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling innehåller en bakgrund och begreppsförklaring samt en beskrivning av hur Alléskolan arbetar för att främja och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. Den beskriver också våra rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt de åtgärder vi avser genomföra under läsåret 2021-2022. Varje program tar fram en aktivitetsplan för läsåret med främjande och förebyggande aktiviteter.

Ett systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete uppnås genom att

  • skapa en skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering
  • skapa mötesplatser mellan männsikor
  • skapa förståelse för olikheter
  • förbereda elever för arbetslivet
  • uppmuntra till ett normkritiskt förhållningssätt

Under läsåret 2021-22 kommer två områden särskilt att uppmärksammas; kulturmöten och HBTQI-frågor.
Detta sker på olika vis genom informationsinsatser, temalektioner eller liknande.