Visselblåsning

Inom Sydnärkes Utbildningsförbund är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Är du anställd i Sydnärkes Utbildningsförbund eller har en annan arbetsrelation till förbundet, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande? Misstänker du att det finns missförhållanden?

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med din närmaste chef eller annan ansvarig för verksamheten om du ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • andra lagbrott.

Gäller inte personliga förhållanden

Funktionen ska inte användas till att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar den person som rapporterar och dennes arbetssituation, till exempel konflikter. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Visselblåsarrapport kan lämnas av

 • förbundets anställda
 • förbundets förtroendevalda
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer

Så är du skyddad som visselblåsare

Skyddet för visselblåsare innebär att förbundet är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas.

Alla inkomna visselblåsarrapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din identitet skyddas dessutom av sekretess om du rapporterar om ett missförhållande.

Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar, till exempel anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett meddelarskydd. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar.

Visselblåsarlagstiftningen

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information finns på Riksdagens hemsida

Så gör du en anmälan

För att göra en anmälan fyller du i formuläret nedan med relevant information. Alternativt är det möjligt att rapportera per mail, telefon eller personligt besök på personalenheten.

Ärenden utreds av personalenheten som har mandat att agera självständigt och oberoende. Alla anmälningar kommer att behandlas men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner. Vid risk för jäv hanteras eventuell utredning av extern part.

Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Sydnärkes utbildningsförbund med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Läs gärna mer i vår Riktlinje och rutin för visselblåsning.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

 • Använda en dator utanför Sydnärkes utbildningsförbunds nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
Beskriv vem eller vilka som är inblandade
Beskriv var händelsen inträffade om det finns en specifik plats.
Beskriv vad som har föranlett din rapport så noga du kan.
Beskriv eventuella andra åtgärder du vidtagit.
Finns det något mer vi behöver veta?
Du kan välja att vara anonym och får därmed inte återkoppling. Du kan välja att lämna dina uppgifter och omfattas därmed av sekretess när du får återkoppling.
Du kan välja att vara anonym och får därmed inte återkoppling. Du kan välja att lämna dina uppgifter och omfattas därmed av sekretess när du får återkoppling.
Du kan välja att vara anonym och får därmed inte återkoppling. Du kan välja att lämna dina uppgifter och omfattas därmed av sekretess när du får återkoppling.

Visselblåsning